BRANDA APARTMENT & HOTEL

141 phố Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Tel: 02432636262